RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Projektowo-Inwestycyjne PROINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 95; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000301998; NIP: 633-21-69-502; REGON: 240850296; tel. 32) 4414851; adres e-mail: biuro@bpi-proinvest.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
• przedstawienia Państwu, na Państwa żądanie, oferty handlowej produktów i usług oferowanych przez Naszą Spółkę, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• realizacji Państwa zamówienia, czyli wywiązania się z zawartej umowy, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221).
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
Nie udostępniamy Państwa danych nikomu poza pracownikami upoważnionymi do przygotowania oferty handlowej produktów i usług, obsługi sprzedażowej i posprzedażowej oraz podmiotom niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży (dystrybutorzy sprzętu, producenci , firmy spedycyjne, usługi pocztowe).
Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne i wymagane innymi przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania udzielonej gwarancji na sprzęt lub usługę. Jednak nie krócej niż 5 pełnych lat licząc od końca roku, w którym wystawiono dokument księgowy.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.